ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ eighteenscreen.gr

H «eighteenscreen Coffee Roasters», που εδρεύει στην Τζαβέλλα 88, Πειραιάς, 18533 με Α.Φ.Μ. 997198579 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 381095.539685 (στο εξής «eighteenscreen») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα www.eighteenscreen.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελιών εδεσμάτων, ροφημάτων, καφέ, χυμών, αφεψημάτων, γαλακτοκομικών ειδών και εν γένει των προϊόντων, που πωλούνται στο κατάστημα eighteenscreen, είτε για διανομή σε σημεία επιλογής των καταναλωτών. Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτών, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, την εφαρμοζόμενη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική cookies της Eighteenscreen. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η Eighteenscreen δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

Α. Προϋποθέσεις και Όροι εγγραφής

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Ο μη εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας (στο εξής «Guest») θα μπορεί επιπλέον εκτός από την περιήγηση να αγοράζει και προϊόντα Eighteenscreen συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας.

Για την πλήρη πρόσβαση, όμως, του χρήστη στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (προφίλ) και η εκ μέρους του χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων καθώς και η σύνδεσή του με τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάθε επόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία, που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει, καθώς και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο χρήστης για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Το Ονοματεπώνυμό του.

  1. Έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλέφωνο που κατέχει νόμιμα. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της γραμμής αυτής και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

  2. Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (system email) στο χρήστη, με το οποίο αφενός θα ενημερώνεται ο χρήστης για την επιτυχή εγγραφή του και αφετέρου θα δίδονται σε αυτόν βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

4.Τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής του («password») τον οποίο επιλέγει και εισάγει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα βάσει των οδηγιών, που του παρέχονται στην Ιστοσελίδα, προκειμένου οι κωδικοί να είναι έγκυροι και αποδεκτοί. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που έχει ανατεθεί σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Ιστοσελίδας δεν θα ζητήσει από το χρήστη ποτέ και με κανένα τρόπο να του αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον χρήστη ο κωδικός πρόσβασης του θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον χρήστη.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η εγγραφή του θα ακυρώνεται και δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την Eighteenscreen στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eighteenscreen.gr. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Η Eighteenscreen επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι κ.α.. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται στον λογαριασμό του χρήστη και να συμπληρώνονται αυτόματα, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του χρήστη σε περίπτωση μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο φιλική (user friendly) προς αυτόν η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα καθώς και στις υπηρεσίες, που αυτή παρέχει.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό τους. Επίσης θα πρέπει να επιλέξει εάν επιθυμεί τη λήψη νέων ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν λάβει γνώση του περιεχομένου των παρόντων όρων δεν θα του επιτρέπεται η εγγραφή στην Ιστοσελίδα, καθώς η εγγραφή σε αυτά προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των Όρων χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. Σύνδεση με τον λογαριασμό και περιεχόμενο λογαριασμού

Μετά την επιτυχή εγγραφή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα πεδία το username του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό του τηλέφωνο) και το password του (μυστικός κωδικός), όπως εξετέθη ανωτέρω. Παρέχεται, ως προεξετέθη, επιπλέον και η δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων πρόσβασης στον λογαριασμό και ορισμένων πληροφοριών, ώστε ο χρήστης να συνδέεται αυτόματα με τον λογαριασμό του όταν περιηγείται στην Ιστοσελίδα και να καθίσταται πιο εύκολη η διενέργεια των αγορών. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Στον λογαριασμό αυτό, ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα – από προγενέστερη συμπλήρωση – δεδομένα, που αφορούν τον χρήστη και την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας (προφίλ χρήστη), όπως ενδεικτικά α) πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας, αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι, β) δεδομένα κατανάλωσης του χρήστη και ιστορικό συναλλαγών, γ) προτεινόμενες εξατομικευμένες προσφορές προς τον χρήστη βάσει των δεδομένων κατανάλωσης και του ιστορικού συναλλαγών, δ) λίστα αγαπημένων επιλογών του χρήστη κ.α.

Γ. Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού και διαγραφή λογαριασμού

Ο χρήστης, με την είσοδο στον λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τις ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες, να τις τροποποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό, που τηρεί στην Ιστοσελίδα, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας. Ρητά αναφέρεται ότι η διαγραφή του Λογαριασμού συνεπάγεται αυτομάτως και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει το σχετικό του αίτημα ηλεκτρονικά στο info@eighteenscreen.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Δ1. Διανομή αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη (Delivery)

Επιλέγοντας το “Αποστολή σε Αττική.”, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου τα παραγγελθέντα αγαθά να παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από κατάστημα Eighteenscreen). Βήματα:

– Καθορισμός σημείου παράδοσης: Ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι κ.α. Εφόσον το σημείο παράδοσης εξυπηρετείται από κατάστημα Eighteenscreen, ο χρήστης θα είναι σε θέση να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του.

– Επιλογή αγαθών προς παραγγελία: Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει και να διαμορφώσει αντίστοιχα το καλάθι των αγορών του. Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο κατάστημα, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

– Τρόπος πληρωμής και έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού:

1.Πληρωμή με Μετρητά: Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει με αντικαταβολή, καταβάλλοντας, δηλαδή, το τίμημα της συναλλαγής αποκλειστικά με μετρητά, στον διανομέα κατά την παράδοση της παραγγελίας.

2.Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα:Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει (εν. πριν την παράδοση της παραγγελίας) το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα.

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από το εκάστοτε κατάστημα  Eighteenscreen για κάθε συναλλαγή.

  – Υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων και την επιλογή του αντίστοιχου κουμπιού-συνδέσμου («Αποστολή Παραγγελίας»), η παραγγελία διαβιβάζεται στο κατάστημα Eighteenscreen, τα στοιχεία του οποίου (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη.

 – Πολιτική ακυρώσεων: Ακυρώσεις ή αλλαγές παραγγελιών από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξυπηρετούν κατάστημα και σε χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15’) λεπτών πριν τον αναγραφόμενο ενδεικτικό χρόνο παράδοσης της παραγγελίας. Όταν το κατάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του και εφόσον έχει χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα για την προπληρωμή του τιμήματος ενημερώνεται για τη διαδικασία ακύρωσης της σχετικής χρέωσης (refund).

Δ2. Παραλαβή αγαθών από κατάστημα Eighteenscreen

Επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο με την ένδειξη “Παραλαβή από Κατάστημα”, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά από κατάστημα Eighteenscreen.

Βήματα:

– Καθορισμός σημείου παράδοσης: Ο χρήστης θα κληθεί να επιλέξει από την λίστα των συνεργαζόμενων καταστημάτων Eighteenscreen, που παρατίθεται στην οθόνη του, το κατάστημα, από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του. Προς διευκόλυνσή του παρατίθεται χάρτης, στον οποίο απεικονίζονται τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Εφόσον ο χρήστης υποβάλει την παραγγελία για παραλαβή από συγκεκριμένο κατάστημα, δεν είναι δυνατό εκ των υστέρων να ζητήσει την παραλαβή από έτερο κατάστημα Eighteenscreen.

 Επιλογή αγαθών προς παραγγελία: Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει και να διαμορφώσει αντίστοιχα το καλάθι των αγορών του. Για την παραλαβή αγαθών από κατάστημα Eighteenscreen δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο κόστος παραγγελίας. Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο εστιατόριο, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

 – Τρόπος πληρωμής και παραλαβής και έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού:

1.Πληρωμή κατά την παραλαβή: Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει το τίμημα της συναλλαγής με μετρητά ή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή με ticket restaurant διατακτικές, στο ταμείο του καταστήματος Eighteenscreen κατά την παραλαβή της παραγγελίας.

2.Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει on line (εν. πριν την παραλαβή της παραγγελίας) το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Για τους όρους, που διέπουν την ηλεκτρονική πληρωμή και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το οικείο κεφάλαιο των παρόντων Όρων.

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από το εκάστοτε κατάστημα  Eighteenscreen για κάθε συναλλαγή.

 – Επιλογή χρονικού σημείου παραλαβής: Ο χρήστης δύναται να επιλέξει είτε την άμεση παραλαβή είτε την παραλαβή σε προκαθορισμένη ώρα. Ως άμεση παραλαβή νοείται η παραλαβή της παραγγελίας από τον χρήστη δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Στην οθόνη του χρήστη θα εμφανιστεί ο χρόνος παραλαβής, προκύπτων από τον υπολογισμό των δεκαπέντε λεπτών από την ακριβή ώρα της αποστολής της παραγγελίας. Αναφορικά με την παραλαβή σε προκαθορισμένη ώρα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των δεκαπέντε (15) λεπτών έως και έξι ώρες μετά, κατά την οποία επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία. Τα χρονικά όρια τόσο της άμεσης παραλαβής όσο και της παραλαβής σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την Eighteenscreen, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

 – Υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων και την επιλογή του αντίστοιχου κουμπιού-συνδέσμου («Αποστολή Παραγγελίας»), η παραγγελία διαβιβάζεται στο αρμόδιο κατάστημα Eighteenscreen, τα στοιχεία του οποίου (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Ο χρήστης αναμένεται να προσέλθει στο αυτό κατάστημα την συμφωνημένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση καθυστερημένης εμφάνισης του χρήστη για παραλαβή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος τα παραγγελθέντα προϊόντα να μην πληρούν άπασες τις συμφωνημένες ιδιότητες (πχ. ζεστό ρόφημα, που έχει κρυώσει ή αντίστοιχα ζεστό σάντουιτς, που έχει κρυώσει), το κατάστημα Eighteenscreen ουδεμία ευθύνη φέρει και ο χρήστης οφείλει να εκπληρώσει όλες τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του από την σύμβαση πώλησης, χωρίς να μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα, που εκτελεί την παραγγελία, δεν είναι υποχρεωμένο να την διατηρήσει μετά την παρέλευση 15 λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής, οπότε και εναπόκειται στην αποκλειστική του ευχέρεια να αποφασίσει πως θα την διαθέσει. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η πληρωμή κατά την παραλαβή και ο χρήστης δεν εμφανιστεί εν τέλει προκειμένου να παραλάβει, η παραγγελία θα ακυρώνεται.

 – Πολιτική ακυρώσεων: Ακυρώσεις ή αλλαγές παραγγελιών από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξυπηρετούν κατάστημα και σε χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15’) λεπτών πριν τον αναγραφόμενο ενδεικτικό χρόνο παραλαβής της παραγγελίας. Όταν το κατάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά,  ακυρώνεται η παραγγελία του και εφόσον έχει χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα για την προπληρωμή του τιμήματος ενημερώνεται για τη διαδικασία ακύρωσης της σχετικής χρέωσης (refund).

Ε. Ηλεκτρονική Πληρωμή & Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την πληρωμή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας κατά την ηλεκτρονική αποστολή/υποβολή της παραγγελίας (πριν την παραλαβή της παραγγελίας), είναι αποδεκτές μόνο οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Mastercard & Visa.

Όλες οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Viva Wallet, η οποία πληροί τις προδιαγραφές που επιβάλλει το πρότυπο PCI-DSS για την ασφάλεια δεδομένων καρτών πληρωμών. Παράλληλα, κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη κατά το πρωτόκολλο 3-D secure, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366 (PSD2) και τις απαιτήσεις για ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication).”

ΣΤ. Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγγραφή του ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ζ. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Eighteenscreen και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται και κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεται να μην μεταδίδει μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Ιστοσελίδα στοιχείο και να μην προβαίνει σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτών ή των κωδίκων ασφαλείας τους.

Θ. Εγγυήσεις Eighteenscreen – Περιορισμός Ευθύνης

Η Eighteenscreen εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

Η Eighteenscreen, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας

(β) την καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης ή εξόδων ή χρηματικών ποινών, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή/και σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής, ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων τους ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Eighteenscreen γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Eighteenscreen απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.   

Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η «eighteenscreen» μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους των Υπηρεσιών και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα τις υπηρεςίες της, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.